Ministeriet för Marina Frågor (Sverige) - svenska AdvokaterMinisteriet för Marina Frågor, som inrättades på, var vid den tiden en av de åtta ministerier, där de svenska regeringen var uppdelad i. Mark försvar och militära försvar frågor, som tidigare hade blivit behandlade med i Kriget, var nu uppdelad i två olika ministerier. De två ministerier var i koppla till den nyinrättade försvarsministeriet Enligt den Kungliga Stadgan för trettio Mars, detta ministeriet skall bereda och framlägga följande frågor: marina försvar organisera och underhåll, för naval försvar som rör personal och utrustning för dispositionen av de medel som anslås till den marina försvar, samt utbildningsinstitutioner, kyrkan och medicinska frågor, samt pension och välgörenhetsorganisationer för flottans personal båtsman tilldelning och rotation hand om bostäder, byggnader och anläggningar för marina försvar måste Sjökortet Institutionen och Nautiska Meteorologiska Byrån tonnage measurement den Maritima Pilot och Fyr Institutionen med livräddande institutioner vid svenska kuster utbildningsanstalter för sjöfartsnäringenDe frågor som lades fram inför Konungen i Rådet av den chef för ministeriet, som officiellt har innehaft titeln 'Minister och Chef för Kungliga Ministeriet för Marina Frågor, men var i vardagligt tal kallas Minister för Marina Frågor. Han var också den föredragande inför konungen i kommandot ärenden rörande flottan För att förbereda dessa frågor, chef för ministeriet hade en avdelning för Royal Chancery, som bestod av en permanent statssekreterare, två administrativa tjänstemän (en av dem för en speciell avgift för hantering av vissa uppgifter, som i andra statliga myndigheter har hanterats av bureau chief), en extra föredragande, en registrator och ett obestämt antal extra arbetstagare (assistenter). Ministeriet för Marina Frågor tillhör den Militära Kontor Ministeriet för Marina Frågor, Kungliga svenska Marinens Materielverk, Flottans Personal, flottan, marina stationer och för anställda som är underställd Ministeriet för Marina Frågor, utbildning, sjukvård, pension och andra institutioner kustartilleriet Kungliga svenska Samhället för Marina Vetenskaper på Sjökort Institutionen, Nautiska Meteorologiska Byrån Maritime Pilot Ombord, Havs-Pilot Administration navigering skolor stiftelser som är avsedda för personal underställd Ministeriet för Marina Frågor. Före ministeriet reformen, de frågor, som nu tillhörde minister och chef för Ministeriet för Marina Frågor, som delades ut av Statssekreterare Kriget och generaladjutant för flottorna.